KEWS Schoonbeek-Beverst
Vacature TVJO

TVJO - Jeugdcoördinator


Om de kwaliteit van de jeugdopleiding, betreffende de omkadering, te verbeteren heeft het bestuur er voor geopteerd de TVJO-jeugdcoördinator te ontlasten van alle administratieve taken zodat hij/zij zich enkel dient te concentreren op het sportieve.


De TVJO zal bovendien in alle taken en beslissingen steeds bijgestaan worden door leden van de jeugdcommissie. De TVJO kan hier te allen tijde op terugvallen. Zij vormen een TEAM dat tracht de JO naar kwaliteit op een zo hoog mogelijk haalbaar niveau te brengen binnen de grenzen van de beschikbare middelen.


Plaats in de organisatie:
De TVJO is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering en opvolging van hetsportief beleid van de club.


Essentie van de functie:

 • Zorgt als TVJO voor de operationele uitvoering en opvolging van het sportief beleid van de club. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met, de jeugdcoördinatoren en de trainers.
 • Zorgt als TVJO voor de doorstroming (vanuit de Jeugd / pré en postformatie) richting de B- en A-kern van de club. De betrokken trainers, Jeugdcoördinatoren, trainer pré en postformatie ondersteunen hem in die rol.
 • Stelt als TVJO het jeugdopleidingsplan op in samenspraak jeugd coördinatoren en de leden van de sportieve commissie.
 • Is als TVJO mee verantwoordelijk voor het samenstellen van de sporttechnische staf van de jeugd.
 • Zorgt als TVJO mee voor de ondersteuning van de trainers via het organiseren van cursussen en/of bijscholingen.

Doelstellingen en taken


 • stippelt mee het jeugdopleidingsplan uit en zorgt er ook voor dat de sporttechnische staf hiervan op de hoogte is. Bovendien volgt hij de nieuwste tendensen op in het voetbal en implementeert hij deze ook in het jeugdopleidingsplan. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de jeugdcoördinatoren. Een betere opleiding verhoogt de kansen op doorstroming van de jeugdspelers.
 • waakt er mee over dat de opleidingsvisie en clubvisie worden opgevolgd en uitgevoerd en zorgt er mee voor dat de vooropgestelde doelstellingen worden behaald qua opleiding, doorstroming en clubgebeuren.beslist mee over het evolueren van de clubvisie en dit in samenspraak met de sportieve cel.
 • is de drijvende kracht voor het gebruik van de softwaretool ProSoccerData binnen de jeugdwerking.
 • is vaak aanwezig op trainingen en wedstrijden en zorgt daarbij voor een open communicatie met zowel spelers als trainers. Op regelmatige basis wordt er een vergadering voorzien met de trainers betreffende de opvolging van het sportief gebeuren.
 • verkrijgt van alle trainers steeds alle nodige informatie betreffende selecties – evaluaties – training - wedstrijden en er wordt ook maandelijks overleg gepleegd met de JC’s hieromtrent.
 • zorgt voor oefenwedstrijden en tornooideelnames voor alle jeugdteams en zorgt ook voor het goede verloop van de competitiewedstrijden. De TVJO vindt hierin ondersteuning van de verantwoordelijke kalenderopmaak.
 • beslist ook mee over de samenstelling van de sporttechnische staf van de jeugd en wordt hierin ondersteund door de Sportief Verantwoordelijke van het Bestuur.
 • evalueert de trainers samen met de JC’s.
 • Stelt samen met de JC’s ook de trainers aan, zowel voor de ploegen als voor de specifieke trainingen.
 • zorgt voor opvolging van de afwezigheden bij de trainers. Stelt, in samenspraak met de JC’s, een duidelijke procedure op die te volgen is bij afwezigheid.
 • zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen (afspraken ouders, kledij, beleefdheid,...).
 • zorgt voor een correcte interne communicatie. Hij onderhoudt nauwe contacten met de trainers en JC’s enerzijds (trainersvergaderingen) en legt anderzijds verantwoording af aan het dagelijks bestuur.
 • volgt ernstige problemen met spelers/ouders op. Hij neemt in overleg met de JC’s beslissingen hieromtrent.
 • neemt deel aan de vergaderingen van het JeugdBestuur en het Sportief Comité
 • zorgt voor goede onderlinge contacten met de leden van de VFV-KBVB en met de overige voetbalclubs

Verdere informatie


De rol van de TVJO is cruciaal om de visie van de club op te volgen en bij te stellen. Hij waakt ook over de cohesie binnen het clubgebeuren en slaat de brug tussen de jeugdwerking en de eerste ploeg, met als doel het realiseren van doorstroming.


Hij beschikt best over een aantal jaren ervaring in de functie van coördinator en dient  te beschikken over een UEFA B diploma (of in opleiding zijn voor UEFA-B) (en optioneel een TVJO-diploma). De TVJO is bij voorkeur communicatief en sociaalvaardig. De TVJO is een goede organisator en straalt enthousiasme uit. De TVJO dient te passen binnen de cultuur van de club.


De TVJO kan steeds rekenen op de bijstand van de sportieve commissie. De club ondersteunt hem door het kunnen volgen van interessante bijscholingen en de aankoop van de nodige materialen. Hij beschikt over kantoorruimte op de club (secretariaat).
Bovendien voorziet de club ook in volledige toegang tot ProSoccerData.


Het is ook belangrijk om tijdens transferperiodes alert te zijn, om het risico te beperken dat een speler plots wenst te vertrekken. Om voldoende snel te kunnen anticiperen ishet daarbij van kapitaal belang om veel wedstrijden te zien en interessante spelers te short listen. Netwerking en het onderhouden van goede contacten met verschillende mensen helpen hierbij.