KEWS Schoonbeek-Beverst
DNA van de club

DNA : Normen en waarden van KEWS

Als club hebben we een aantal basiswaarden die een vast onderdeel zijn van het DNA van onze club en die we dus belangrijk vinden om na te streven. Ze vormen de pijlers waarop KEWS SCHOONBEEK-BEVERST functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons dagelijks handelen. Die basiswaarden van KEWS SCHOONBEEK-BEVERST zijn

Plezier


Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers, ouders, trainers, …  zich thuis voelen binnen de club en met plezier  afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, wedstrijden, de wedstrijden van het eerste elftal, alsook voor andere activiteiten. Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren.
 
Daartoe willen wij streven om voor elke leeftijdscategorie verschillende teams aan wedstrijden en tornooien te laten deelnemen.
Het is de betrachting van de club om van de totaliteit één grote familie te maken. Daarom willen wij in de toekomst meer ouders betrekken in allerlei activiteiten in de club en zodoende de groep vrijwilligers vergroten. Dit wordt een heel belangrijk aandachtspunt  voor de verdere ontwikkeling van onze Jeugdopleiding.  


Verantwoordelijkheid


We hebben de uitdrukkelijke wil om in ons jeugdopleidingsprogramma terdege rekening te houden met het aanleren en het uitoefenen van verantwoordelijkheidszin. Een sportclub is nu eenmaal een uitstekende omgeving om jongeren te helpen vormen (opvoeden).
 
KEWS SCHOONBEEK-BEVERST wil dit doen, in samenwerking met de ouders, de spelers, de opleiders en begeleiders. Wij menen dat, zoals in onze sport gebruikelijk is, het begrip "teamwork" ook in dit domein zeer zeker op zijn plaats is.
 
Ten aanzien van de opvoedende waarden wil KEWS SCHOONBEEK-BEVERST zijn spelers; hun ouders; trainers en begeleiders aanzetten tot :

 • het aankweken van verantwoordelijkheidszin.
 • leiderschap
 • het volgen van een gezonde levensstijl
 • het aankweken van respect voor het milieu, de accommodaties en de materialen van zowel de eigen als de andere clubs.
 • Ten aanzien van de Ethische waarden wil KEWS SCHOONBEEK-BEVERST zijn spelers; hun ouders; trainers en begeleiders aanzetten tot :
 • fair play in de breedste zin van het woord.
 • het rekening houden met anderen. Voetballen doe je samen, voetbal kijken ook.
 • Zoveel mensen, zoveel wensen !!! dus respect voor elkaars mening en vrijheid moet.
 • het er op na houden van de nodige discipline en tucht.
 • het achterwege laten van alle vormen van verbaal en/of fysiek geweld.
 • het spelletje te spelen om te winnen, in een gezonde competitiegeest waarin
 • voldoende plaats is voor sportiviteit. Dit betekent ook leren omgaan met verlies of tegenslagen.

 
Ten aanzien van de culturele/sociale waarden wil KEWS SCHOONBEEK-BEVERST :
zich open openstellen voor iedereen door :

 • ruimte te laten voor recreatieve sportbeoefening, tot aan de limiet van de beschikbare accommodaties.
 • geen onderscheid te maken in mensen en hen aan te zetten tot tolerantie en
 • respect voor elkaar; andere culturen; andere geslachten enz..
 • aan te sluiten bij de acties van andere instanties en zelf te ontwikkelen initiatieven in verband met:
 • gelijke kansen projecten
 • antiracisme en dergelijke
 • er zijn voor de gemeenschap en hierin een voorname rol spelen door het
 • organiseren en/of samen uitvoeren van initiatieven ter bevordering van :
 • een schoner milieu
 • goede doelen acties
 • de minder bedeelden in de maatschappij

Organistatie en werking


Binnen KEWS SCHOONBEEK-BEVERST is er een duidelijke horizontale en verticale structuur waarin de positie van de jeugdopleiding duidelijk zichtbaar is. De TVJO maakt deel uit van de sportieve cel van onze club. Hierdoor kan er een belangrijke bijdrage geleverd worden tot de ontwikkeling en bewaking van de opleidingsvisie van onze club en de doorstroming van eigen opgeleide spelers stimuleren. De TVJO en coördinatoren maken tevens deel uit van het dagelijks bestuur. Dit impliceert dat de jeugd een belangrijke functie heeft binnen de club KEWS SCHOONBEEK-BEVERST en dan ook bijdraagt tot de realisatie van de missie van de club.


Respect


Voetbal is een mooi spel dat al te vaak wordt ontsierd door ontoelaatbaar gedrag van spelers en supporters. Daarom is het nodig om opnieuw even blijven stil te staan bij de intrinsieke waarden van het spel, die door de KBVB werden vastgelegd in het Fair Play charter.
 
Wij kunnen niet genoeg herhalen dat KEWS SCHOONBEEK-BEVERST en al haar leden de waarden van deze charters volledig onderschrijven. leder lid wordt verondersteld deze waarden te kennen, ze voortdurend te communiceren en ervoor te zorgen dat iedereen deze waarden respecteert.
 

 1. Respect voor de spelregels
 2. Respect voor de scheidsrechters
 3. Respect voor je eigen club
 4. Respect voor de tegenstrever
 5. Respect voor de medespelers
 6. Respect voor alle collega voetballers
 7. Respect voor de supporters van het andere team
 8. Respect voor jezelf - leef gezondOntwikkeling


Door het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding vanaf 5 jaar door ervaren en geschoolde trainers wensen we de talenten van elke speler volgens zijn mogelijkheden te bevorderen. Altijd zal de jeugdopleiding accenten leggen, rekening houdend met de ontwikkeling van het kind, tot het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn.
 
De peilers waarop we dit willen uitbouwen zijn

 • Stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers
 • vormen van (voetbal)intelligente spelers
 • vormen van voetballers met een persoonlijkheid
 • focus op techniek
 • aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigend als het moet
 • opbouw vanuit de verdediging


Waardering


Voor alle leden. Vooral voor de vele vrijwilligers die zich op positieve wijze dag in dag uit
inzetten en uitsloven voor hun club. Ze doen dat meestal met een hartverwarmende inzet en vormen daarmee het fundament van de club. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Verdraagzaamheid


KEWS SCHOONBEEK-BEVERST erkent de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomst. Voetbalclubs kunnen veel doen voor het bevorderen van participatie. Daarom zal KEWS SCHOONBEEK-BEVERST in het raam van zijn opvoedende opdracht, promotie voeren tegen alle vormen van racisme en discriminatie (cfr Rode kaart tegen racisme charter)
 
KEWS SCHOONBEEK-BEVERST laat dit blijken door :

 • Door via al hun acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te verspreiden;
 • Door de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen;
 • Door op te treden als een opvoedende kracht die de samenwerking tussen de gezinnen, het schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevorderd.
 • Door opname in hun reglement van inwendige orde van een expliciet verbod van elke vorm van racisme en van elke andere vorm van discriminerende houding, zoals antisemitisme, homofobie, seksisme, islamfobie... en van de ermee gepaard gaande symbolen;
 • Door het geven van instructies aan hun leden en verantwoordelijken om de toegang tot de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt;
 • Door zich te engageren tot het verwijderen van alle provocerende symbolen en teksten in en rond hun voetbalvelden en op de internet sites;

 

 • Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie;
 • Door het overmaken van alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties;
 • Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen, eventueel met bij stand van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, of van gespecialiseerde verenigingen, zoals het MRAX en de Liga voor de Mensenrechten;
 • Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap en door de realisatie, daar waar mogelijk, van de passende voorzieningen om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken.